Acordarea de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copilului minor în condițiile suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ

În contextul declarării stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul președintelui României nr. 195/16.03.2020, la data de 17.03.2020 a intrat în vigoare și Legea nr. 19/14.03.2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, ulterior modificată și actualizată prin O.U.G. nr. 30/18.03.2020, O.U.G. nr. 41/02.04.2020 și H.G. nr. 217/18.03.2020.

I.CONDIȚII:

– suspendarea cursurilor sau închiderea temporară a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile cu competențe în domeniu – actualmente situația epidemiologice a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Perioada de timp în care părinții pot beneficia de zilele libere acordate potrivit acestei legi cuprinde inclusiv perioadele de vacanță școlară. 

II. CATEGORII DE PERSOANE CARE POT BENEFICIA DE PREVEDERILE LEGII NR. 19/2020

 • următoarele categorii de părinți, cu mențiunea că aceste condiții trebuie întrunite cumulativ:

1 – copilul sau copii trebuie să aibă vârsta de până la 12 ani sau 18 ani în cazul în care suferă de dizabilități și în ambele cazuri să fie înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau unități de educație antepreșcolară;

2 – doar unul dintre cei doi părinți poate beneficia de zile libere;

3 – locul de muncă ocupat de părinte să nu permită munca la domiciliu sau telemunca;

4 – părintele să nu fie angajat într-unul din domeniile: unitățile sistemului sistemul energetic național, unitățile operative de la sectoarele nucleare, unitățile cu foc continuu, unitățile de asistență socială, unitățile de telecomunicații, ale radioului și ale televiziunii publice, unități ce asigură transportul pe căi ferate și transportul în comun, unitățile ce asigură salubritatea localităților și unități ce asigură aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți și personalul din cadrul unităților farmaceutice. În cazul persoanelor care își desfășoară activitatea în acste domenii, prevederile legale sunt aplicabile doar dacă există acordul angajatorului.

Categoriile de persoane care se încadrează noțiunii de ”părinte” și cărora li se aplică aceste prevederi legale:

 • părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • adoptatorul;
 • persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
 • persoana care are copilul/copiii în plasament sau în tutelă;
 • persoana desemnată conform art. 104, alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ;
 • părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată datorită stării de urgență;
 • părintele sau reprezentantul legal care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de hadicap grav, inclusiv cu asistent personal, pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată datorită stării de urgență.

Nu pot beneficia de prevederile prezentei legi părinții și persoanele asimilate prin prezenta lege părinților, dacă se află în una din următoarele situații:

 • se află în concediu pentru creșterea copiilor, prevăzut de art. (2), alin. (1), art. 11, alin. (2) și art. 31, alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • este asistentul personal al unuia dintre copii aflați în întreținere;
 • se află în concediul de odihnă sau concediu fără plată;
 • raporturile sale de muncă sau ale soțului/soției au fost suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, în condițiile art. 52, alin 1, lit.c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (pentru motive economice, tehnologice, structurale, asimilate).

În această situație sunt aplicabile prevederile articolului XI al O.U.G. nr. 30/18.03.2020, așa cum a fost modificată de O.U.G. nr. 32/26.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020: aceste persoane nu pot beneficia de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 deoarece pot beneficia de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut de Legea nr. 6/2020, indemnizație care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

 • celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și venituri asimilate salariilor, venituri din acitivități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură, supuse impozitului pe venit.

III. DREPTUL LA ZILE LIBERE PLĂTITE

Părinții care se încadrează în condițiile anterior menționate pentru a beneficia de zilele libere potrivit Legii nr. 19/2020, au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada pe care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ sau a unităților de educație preșcolară.

IV. PROCEDURA

Acordarea zilelor libere este condiționată de depunerea unei cereri de către unul dintre părinți la angajatorul persoanei care va supraveghea efectiv copilul pe perioada stării de urgență. Cererea va fi însoțită de:

 • o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că acesta din urmă nu a solicitat la locul său de muncă acordarea zilelor libere și nici nu se află în una din următoarele situații: concediu acordat pentru creșterea copiilor, concediu de odihnă, concediu fără plată și că nu este asistentul personal al unuia dintre copii. Această declarație nu este necesară în cazul persoanei singure din familia monoparentală. Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în Anexa la H.G. nr. 217/18.03.2020.
 • copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se acordă zilele libere.

Aceste prevederile legale referitoare la acordarea zilelor libere sunt aplicabile doar dacă există acordul angajatorului pentru angajații din unitățile sistemului sistemul energetic național, unitățile operative de la sectoarele nucleare, unitățile cu foc continuu, unitățile de asistență socială, unitățile de telecomunicații, ale radioului și ale televiziunii publice, unități ce asigură transportul pe căi ferate și transportul în comun, unitățile ce asigură salubritatea localităților și unități ce asigură aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți și personalul din cadrul unităților farmaceutice.

Acordul angajatorului în aceste situații va fi posibil doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare privind desfășurarea activității și cu asiguarea continuității activității, respectiv prin programe individualizate de muncă, munca în schimburi, munca la domiciliu sau telemunca.

Numărul de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă doar majorarea drepturilor salariale în cazul personalului prevăzut la art. 32, alin. (1) din Anexa 1 la Decretul nr. 195/2020, urmează a fi stabilit prin hotărâre de Guvern.

V. INDEMNIZAȚIA CUVENITĂ PENTRU ZILELE LIBERE

Pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile Legii nr. 19/2020, părintele care a depus cererea beneficiază de o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut.

Având în vedere că luna martie 2020 are 22 de zile lucrătoare, iar salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit prin Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei, înseamnă că părintele poate primi cel mult 185 de lei pe zi.

Aceasă indemnizație se suportă din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al angajatorului și este supusă impozitării, plății contribuțiilor de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Ulterior plății, angajatorii pot cere decontarea din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai a sumelor privind indemnizația netă încasată efectiv de către părinte pe perioada stării de urgență, iar impozitele și contribuțiile aferente veniturilor salariale se vor suporta de către angajator în condițiile Legii nr. 227/2015.

V. EXCEPȚII PRIVIND UNELE CATEGORII DE PERSOANE

În cazul personalului prevăzut la art. 32, alin. (1) din Anexa 1 la Decretul nr. 195/2020, acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale, în cuantumul prevăzut prin Legea nr,. 19/2020, corespunzător numărului de zile lucrătoare pe perioada stării de urgență, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de zile libere. Această categorie de persoane este formată din angajații sistemului național de apărare, angajații din penitenciare, personalul din unitățile sanitare publice și alte categorii stabilite prin ordine ale ministerelor, după caz.

În cazul acestei categorii de persoane, majorarea drepturilor salariale se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază, excepție făcând personalul din unitățile sanitare publice, pentru care majorarea se suportă prin transferuri din bugetul Fondului unic de sănătate.

Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice care se află în situația menționată în paragraful precedent, majorarea drepturilor salariale nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzută de art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice (30% din suma salariilor de bază).

Pentru orice informații suplimentare, biroul nostru de avocați vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.

Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia inovației și a excelenței.

www.hilalegal.ro

[email protected]

0742.789.650

-->