Eșalonarea obligațiilor fiscale în situații de dificultate financiară

În contextul dificultăților economice cauzate de diminuarea sau suspendarea activității, fie ca urmare a pandemiei, dar și independent de aceasta, o serie de societăți au înregistrat debite importante către bugetul de stat.

Este bine de știut că societățile aflate în dificultate financiară ori în imposibilitate de plată a datoriilor către bugetul de stat, au deschisă posibilitatea formulării unei cereri de acordare a facilității eșalonării debitului pentru o perioadă de cel mult 5 ani.

Această facilitate este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:

  • contribuabilul să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţii  băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deţinute de organul fiscal;
  • contribuabilul să constituie o garanţie potrivit art. 193 din Noul Cod de procedură fiscală;
  • contribuabilul să nu se afle în procedura insolvenţei sau în dizolvare;
  • contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • suma totală a obligațiilor fiscale pentru persoana juridică să nu fie mai mică de 5000 lei

Nu pot face obiectul eșalonării la la plată următoarele categorii de debite:

  • obligaţiile care au făcut obiectul unei eşalonări care şi-a pierdut valabilitatea;
  • obligaţiile fiscale care au scadenţa şi/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt supuse compensării,  în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
  • obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează de organul fiscal competent, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Împotriva deciziei de respingere a cererii de eșalonare, se poate face contestație în termen de 45 de zile, urmată, eventual, de acțiune în instanța de contencios administrativ.

Pentru orice informații suplimentare, biroul nostru de avocați vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.

Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia inovației și a excelenței.

www.hilalegal.ro

[email protected]

[email protected]

0742.789.650

-->