Noi măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Redeschiderea tuturor litigiilor anterioare

I. Avem, în sfârșit, cadru legal


După o perioadă de așteptare de 2 ani, legiuitorul ne pune la dispoziție și Parlamentul
adoptă noua lege privind măsurile de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și
psihosociale, Legea 140/2022.


Noua reglementare se impunea după ce, prin Decizia nr. 601/2020, Curtea Constituțională a
României a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care
stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele
sale, din cauza alienației ori debilității mintale, urma a fi pusă sub interdicție judecătorească.


Ce a urmat a fost o practică neunitară a instanțelor de judecată, culminând în respingeri a
cererilor de punere sub interdicție, suspendare a litigiilor sau amânarea lor indefinit.
Noua lege creează un cadru complet diferit, cu intenția de a pune în acord legislația
națională cu exigențele Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

II. Noutăți


Cu titlu de noutate, ocrotirea majorului va avea loc prin instituirea măsurii numirii unui
asistent, măsurii consilierii judiciare sau a tutelei speciale, ori a curatelei sau a unei alte
măsuri prevăzute de lege.


II.1. Asistența pentru încheierea actelor juridice


Majorul care, din cauza unei dizabilităţi intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin
pentru a se îngriji de persoana sa ori de patrimoniul său, ori în scop de a-și exercita
drepturile şi libertăţile civile, va poate solicita notarului public numirea unui asistent, pentru o
durată de maximum 2 ani.


Asistentul va fi o persoană care poate fi numită tutore, va acționa ca un intermediar al
majorului, fără a aduce atingere capacității de exercițiu a acestuia.


II.2. Consilierea judiciară


Majorul care nu se poate îngriji singur de interesele sale din cauza unei deteriorări a
facultăţilor mintale, temporare sau permanente, parţiale sau totale, stabilite în urma evaluării
medicale şi psihosociale, şi care are nevoie de sprijin în formarea sau exprimarea voinţei
sale poate beneficia de consiliere judiciară sau tutelă specială.


Dacă majorului nu îi poate fi asigurată o protecție adecvată prin instituirea asistenței pentru
încheierea actelor juridice, va putea beneficia de consiliere judiciară dacă deteriorarea
facultăților sale mintale este parțială şi este necesar să fie consiliat în mod continuu în
exercitarea drepturilor şi libertăților.


Această măsură va fi luată numai după avizul comisiei de expertizare psihiatrică care va
considera că majorul în cauză prezintă o deteriorare parțială a facultăților mintale, de o
manieră care riscă să îi afecteze discernământul.


Instituirea concilierii judiciare se va dispune de către instanța de tutelă, pentru o perioadă
care nu va depăși 3 ani, stabilindu-se, totodată, categoriile de acte pentru care este
necesară încuviințarea.

II.3. Tutela specială


În situația în care deteriorarea facultăților mintale este permanentă, majorul va beneficia de
instituția tutelei speciale. Instituirea tutelei speciale se va dispune numai în cazurile în care
nu poate fi asigurată o protecție adecvată a persoanei ocrotite prin instituirea asistenței
pentru încheierea actelor juridice sau a consilierii judiciare.


Instanța de judecată va desemna un tutore, ca reprezentant legal al incapabilului, cu atribuții
de a se îngriji de persoana și bunurile majorului, dar și de a încheia acte juridice în numele și
pe seama acestuia.


Prin hotărârea prin care se dispune măsura de ocrotire, instanța de tutelă numește persoana
care va exercita funcția de tutore de la data rămânerii definitive a hotărârii, precum și durata
măsurii care nu poate depăși o perioadă de 5 ani. Cu titlu de excepție, dacă deteriorarea
facultăţilor mintale ale majorului este permanentă, instanţa poate dispune prelungirea măsurii
tutelei speciale pentru o durată mai mare, care nu poate să depăşească 15 ani.


II.4. Mandatul de ocrotire


Noua lege introduce noțiunea inovatoare de mandat de ocrotire – instituție care, acționând
printr-un act unilateral sau convenție, încheiată în formă autentică, va da dreptul unei
persoane cu capacitatea deplină de exercițiu să desemneze persoana care urmează a fi
numită tutore, pentru a se îngriji de persoana și de bunurile sale, în cazul în care ar fi pusă
sub consiliere judiciară sau tutelă specială.

III. Aspecte practice


Conform dispozițiilor acestei reglementări, toate persoanele aflate la data intrării în vigoare a
noii legi sub interdicție judecătorească vor fi supuse, în ceea ce privește starea și
capacitatea lor și măsurile de ocrotire ce vor trebui luate, dispozițiilor acestui act normativ,
care modifică Codul Civil.


Consecința practică a acestei dispoziții rezidă în aceea că instanțele judecătorești, din oficiu
sau la cerere, vor trebui să reexamineze toate măsurile de punere sub interdicție (să
redeschidă toate dosarele vechi) și să dispună înlocuirea punerii sub interdicție cu una dintre
măsurile nou intrate în vigoare.


Reexaminarea tuturor hotărârilor prin care s-a dispus măsura punerii sub interdicție va avea
loc în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a noii legi.

Pentru orice informații suplimentare și consultanță de specialitate, avocații din cadrul biroului
nostru vă stau la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.


Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este
un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia
inovației și a excelenței.


www.hilalegal.ro
offi[email protected]
[email protected]
0742.789.650

-->