Modificările Legii dării în plată și oportunitatea reechilibrării contractuale

↓ ENGLISH VERSION BELOW ↓

Alexandra Hila - Managing Partner

Odată cu publicarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, se aduc noi oportunități în favoarea debitorilor supra îndatorați prin creditele bancare. Odată cu definirea impreviziunii, noua reglementare oferă oportunitatea de înghețare a efectelor contractului până la renegocierea contractului, dând prioritate reechilibrării contractuale.

Potrivit noii legi, reprezintă criterii alternative de individualizare a impreviziunii următoarele evenimente:

a) pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit; şi

b) pe durata executării contractului de credit, obligaţia de plată lunară înregistrează o creştere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

Desigur că, pentru a fi aplicabile avantajele conținute de modificarea legislativă, trebuie îndeplinite, cumulativ și condițiile conținute în forma inițială a legii, respectiv:

– persoana care a contractat cu instituția bancară să aibă calitatea de consumator;

– cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, să nu depășească echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

– creditul să fi fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

– consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

Primul pas pentru a beneficia de dispozițiile legii modificate este formularea, prin avocat, executor ori notar, a unei notificări adresată instituției bancare, prin care se arată îndeplinirea condițiilor mai sus enumerate și se propune o variantă de reechilibrare a contractului de credit. De asemenea, prin această notificare se propun și date de convocare a băncii în vederea prezentării la un notar public pentru perfectarea transferului de proprietate.

În intervalul de timp dintre transmiterea notificării și data convocării, părțile vor negocia reechilibrarea contractuală.

De la data primirii notificării se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva debitorului, codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari.

În termen de 10 zile de la primirea notificării, banca se poate adresa instanței de judecată cu o contestație a condițiilor de admisibilitate invocate de către consumatorul debitor. În ipoteza în care instanța de judecată respinge acțiunea instituției bancare și consumatorul are câștig de cauză, reprezentantul băncii este obligat să se prezinte la un notar public pentru a întreprinde demersurile transferului de proprietate asupra imobilului.

Este important de subliniat aspectul că, până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului. De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat.

Dacă reprezentantul băncii refuză să se prezinte la notar, consumatorul debitor poate sesiza instanța judecătorească solicitând o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi transmiterea dreptului de proprietate către creditor, în virtutea dării în plată.

Până la soluţionarea definitivă a cererii se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

Pentru orice informații suplimentare, biroul nostru de avocați vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.

Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia inovației și a excelenței.

www.hilalegal.ro

[email protected]

[email protected]

0742.789.650

Amendments to the Law 77/2016 on giving in payment and the opportunity of contractual credit rebalancing

With the publication of the Law amending and supplementing Law no. 77/2016 on giving in payment of real estate in order to settle the obligations assumed through loans, new opportunities are brought in favor of over-indebted debtors through bank loans. With the definition of unpredictability, the new regulation offers the opportunity to freeze the effects of the (bank) credit agreement until the renegotiation of the latter, thus giving priority to contractual rebalancing.


According to the new law, the following events represent alternative criteria for individualizing unpredictability:

a) during the execution of the (bank) credit agreement, the exchange rate, applicable for the purchase of the credit currency, registers on the date of transmission of the payment notification an increase of over 52.6% compared to the date of concluding the credit agreement. In order to calculate the percentage of 52.6%, the exchange rate published by the National Bank of Romania on the date of sending the payment notification and the exchange rate published by the NBR on the date of concluding the credit agreement shall be taken into account; and

b) during the execution of the credit contract, the monthly payment obligation registers an increase of over 50% as a result of the increase of the variable interest rate.

Of course, in order for the advantages contained in the legislative amendment to be applicable, the conditions contained in the original form of the law must me also met, namely:

– the person who contracted with the banking institution to have the quality of consumer;

– the amount of the borrowed amount, at the time of granting, not to exceed the RON equivalent of EUR 250,000, amount calculated at the exchange rate published by the National Bank of Romania on the day of concluding the credit agreement;

– the credit has been contracted by the consumer in order to purchase, build, expand, modernize, arrange, rehabilitate a residential building or, regardless of the purpose for which it was contracted, is guaranteed with at least one residential building;

–  the consumer has not been convicted by a final decision for offenses related to the credit for which the application of this law is requested.

The first step to benefit from the provisions of the amended law is to formulate, through a lawyer, legal executor or notary, a notification addressed to the banking institution, which shows the fulfillment of the above conditions and proposes a variant of rebalancing the credit agreement. This notification also proposes dates for convening the bank for presentation to a notary public to complete the transfer of ownership.

In the period between the transmission of the notification and the date of the convocation, the parties will negotiate the contractual rebalancing.

From the date of receipt of the notification, the creditor’s right to sue the debtor, the co-debtors, as well as against the personal or mortgage guarantors is suspended.

Within 10 days of receiving the notification, the bank may address the court with a challenge to the conditions of admissibility invoked by the debtor consumer. In the event that the court rejects the action of the banking institution and the consumer wins, the bank’s representative is required to appear before a notary public to perform the transfer of ownership of the property.

It is important to emphasize that until the final settlement of the creditor’s appeal, the suspension of any payment to the latter, as well as of any judicial or extrajudicial proceedings initiated by the creditor or by the persons who subrogate its rights against the debtor, is maintained. From the date of notification of giving in payment, ongoing enforcement, including seizures, shall be automatically suspended.

If the bank’s representative refuses to appear before a notary, the debtor consumer can notify the court requesting a decision establishing the settlement of the obligations arising from the mortgage contract and the transfer of ownership to the creditor, by virtue of the giving in payment.

Until the final settlement of the claim, the suspension of any payment to the creditor, as well as of any judicial or extrajudicial proceedings initiated by the creditor or by persons who are subrogated in his rights against the debtor, shall be maintained.

For any additional information, our law firm is at your disposal. You can contact us at the coordinates below.

Hila Legal is a law firm in Timisoara, born from the conviction that the lawyer is a partner for success. We build valuable business together with our customers and fight along them, in the key of innovation and excellence.

www.hilalegal.ro

[email protected]

[email protected]

0742.789.650

-->